Πολιτική Απορρήτου - yourstudy-community

Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διεύθυνση του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Kανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, ή όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεση που παραχωρήσατε στο εκπαιδευτικό κέντρο σχετικά με την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε αποστολής υπογεγραμμένης σας δήλωση.

yourstudy-community yourstudy-community