ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022-ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - yourstudy-community

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 1Γ/2022-ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία όπου θα εξεταστεί η γνώση και η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης η ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

Το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων είναι κοινό για όλες τις Ομάδες Μαθημάτων

Το μάθημα θα εξεταστεί από όλες τις ομάδες μαθημάτων.

 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής. Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση έμμεσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό.

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.

Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων.

Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
ΕΝΟΤΗΤΑ Μικροοικονομία:

– Ζήτηση (ελαστικότητες, θεωρία καταναλωτού)

– Προσφορά, παραγωγή, κόστος, έσοδο (Παραγωγή με έναν μεταβλητό συντελεστή, παραγωγή με δύο μεταβλητούς συντελεστές, κόστος παραγωγής, περίοδοι παραγωγής, έσοδα επιχείρησης)

– Διαμόρφωση τιμών στις αγορές (Πλήρης ανταγωνισμός, Μονοπώλιο – Διαφορισμός τιμής στις μονοπωλιακές αγορές, Έλεγχοι μονοπωλίου – Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο, Μονοψώνιο, Ολιγοψώνιο, Μονοψωνιακός ανταγωνισμός)

– Αμοιβές συντελεστών παραγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ Μακροοικονομία:

– Εθνικοί λογαριασμοί

– Εισοδηματικό κύκλωμα

– Μακροοικονομικά μεγέθη (Ακαθάριστο εισόδημα, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστη δαπάνη, Εθνικό Εισόδημα)

– Θεωρίες κατανάλωσης, αποταμίευσης, επενδύσεων

– Πολλαπλασιαστής

– Χρήμα – Τράπεζες (Λογιστικό χρήμα, αγορά χρήματος, ισορροπία στην αγορά χρήματος, ισορροπία στην αγορά προϊόντων, νεότερες θεωρίες στη ζήτηση χρήματος, ισορροπία στις αγορές προϊόντος και χρήματος).

– Ο δημόσιος τομέας και η δημοσιονομική πολιτική (αίτια παρέμβασης του κράτους, Έσοδα – Έξοδα Δημοσίου, Δημόσια Αγαθά και Θεωρίες επιλογής δημοσίων δαπανών, Προϋπολογισμός – Φόροι – Έξοδα – Δημόσιος δανεισμός, πολλαπλασιαστές, θεώρημα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, Κρατικός παρεμβατισμός)

– Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Δίδυμα ελλείμματα, ισοζύγιο πληρωμών, απόλυτο – συγκριτικό πλεονέκτημα, όροι εμπορίου, πολλαπλασιαστής Διεθνούς Εμπορίου, Δασμοί, Προστατευτισμός και ελευθερία  συναλλαγών, προσδιορισμός τιμής συναλλάγματος, Διεθνή νομισματικά συστήματα)

– Οικονομικές διακυμάνσεις – Πληθωρισμός – Ύφεση

– Κλασικά, Νεοκλασικά και Κεϋνσιανά υποδείγματα ανάπτυξης

Διοικητική Λογιστική

– Έννοιες κόστους, είδη κόστους

– Παραδοσιακές Μέθοδοι Κατανομής Έμμεσου Κόστους

– Σύγχρονες μέθοδοι κατανομής Έμμεσου Κόστους

– Συστήματα κοστολόγησης στη μεταποίηση

– Συστήματα κοστολόγησης στις υπηρεσίες

– Σύγχρονα κοστολογικά συστήματα

– Ανάλυση κόστους marketing με χρήση της μεθόδου ABC

– Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και κοστολόγηση

– Χρήση των κοστολογικών πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων ( ανάλυση κόστους – κέρδους, μέθοδοι στάθμισης επιχειρηματικών αποφάσεων)

– Σχεδιασμός και έλεγχος (προϋπολογισμός εκμετάλλευσης, έλεγχος με πρότυπο κόστος, προϋπολογισμοί επενδύσεων)

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους

Η έννοια του Κράτους. Μορφές πολιτικής οργάνωσης (διάκριση πολιτευμάτων). Η Δημοκρατία και οι μορφές της. Δημοκρατία και Σύνταγμα. Η Ελλάδα ως δημοκρατική πολιτεία (Όργανα και λειτουργίες του Κράτους). Κοινωνία των Πολιτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη. Διεθνής Κοινότητα – Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς

Οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες
Πραγματικοί Αριθμοί:

Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους. Δυνάμεις. Μονώνυμα, πράξεις με μονώνυμα. Πολυώνυμα, πράξεις με πολυώνυμα. Ταυτότητες. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων. Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων. Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις και πράξεις. Διάταξη πραγματικών αριθμών. Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού. Ρίζες πραγματικών αριθμών.

Εξισώσεις:

– Εξισώσεις 1ου βαθμού.

– Η εξίσωση χ=α.

– Εξισώσεις 2ου βαθμού.

Ανισώσεις:

– Ανισώσεις 1ου βαθμού.

– Ανισώσεις 2ου βαθμού.

Βασικές έννοιες των συναρτήσεων:

– Η έννοια της συνάρτησης.

– Γραφική παράσταση συνάρτησης.

– Η συνάρτηση f(x)=αx+β.

– Κατακόρυφη-Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης.

– Συμμετρίες συνάρτησης.

– Μονοτονία – Ακρότατα συνάρτησης.

– Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx2.

– Μελέτη της συνάρτησης f(x)=α/x.

– Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ

Τριγωνομετρία:

– Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας.

– Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες.

– Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο.

– Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

– Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις.

Πολυώνυμα:

– Διαίρεση πολυωνύμων.

– Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις.

– Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.

Συστήματα:

– Γραμμικά συστήματα.

– Μη γραμμικά συστήματα.

Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση:

– Εκθετική συνάρτηση.

– Λογάριθμοι.

– Λογαριθμική συνάρτηση.

Πρόοδοι:

– Αριθμητική πρόοδος.

– Γεωμετρική πρόοδος.

– Ανατοκισμός – Ίσες καταθέσεις.

Στατιστική:

– Βασικές Έννοιες .

-Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων.

– Μέτρα Θέσης και Διασποράς.

Πιθανότητες:

– Δειγματικός Χώρος – Ενδεχόμενα.

– Έννοια της Πιθανότητας.

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Λογισμικού: Το Λογισμικό, Κατηγορίες Λογισμικού, Το πεδίο της τεχνολογίας Λογισμικού, Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκηση – Διαχείριση έργου ανάπτυξης λογισμικού, Διαδίκτυο και Επικοινωνία, Τεχνολογίες Υπολογιστικού Σύννεφου, Αρχιτεκτονική Εφαρμογών.

Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστήματος: Ανάπτυξη Συστήματος, Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Κλασσικές προβλέψιμες προσεγγίσεις του Κύκλου ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Ευέλικτες – Προσαρμοστικές προσεγγίσεις του Κύκλου ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Στάδια του Κύκλου ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Μεθοδολογίες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές, Δομημένη Ανάπτυξη Συστήματος (SADT), Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Συστήματος, Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Συστήματος.

Ανάλυση απαιτήσεων και καθορισμός προδιαγραφών: Κατηγορίες απαιτήσεων, Διαδικασία προσδιορισμού απαιτήσεων, Μοντέλα ανάλυσης απαιτήσεων Καθορισμός Προδιαγραφών.

Σχεδιασμός και υλοποίησ η διαδικτυακών εφαρμογών:  Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου, Το περιβάλλον ανάπτυξης και η αρχιτεκτονική της εφαρμογής, Προγραμματισμός εξυπηρετητή σε PHP.

Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων: Βασικές έννοιες, προβλήματα, αρχιτεκτονικές.

Θέματα ασφάλειας δεδομένων και ιδιωτικότητας: Εξουσιοδοτήσεις, έλεγχοι πρόσβασης, πολιτικές και μηχανισμοί εξουσιοδοτήσεων, έλεγχοι προσβάσεων με βάση τους ρόλους των χρηστών.

Ολοκλήρωση πληροφορίας στην επιχειρησιακή νοημοσύνη – Προ-επεξεργασία δεδομένων: Επιλογή δεδομένων, καθάρισμα, διαχείριση τιμών που λείπουν, ολοκλήρωση δεδομένων, σημασιολογική ετερογένεια, οπτικοποίηση δεδομένων για λήψη αποφάσεων.

Εξόρυξη γνώσης και ανάλυση κειμένου: Βασικές τεχνικές εξόρυξης γνώσης και η εφαρμογή τους στην επιχειρησιακή νοημοσύνη, τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας από διαφορετικές πηγές δεδομένων.

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Εισαγωγή στη διοίκηση – διαχείριση έργων. Οργάνωση για την εκτέλεση έργων. Μέθοδοι προγραμματισμού και ελέγχου έργων (Η «φύση» των μεθόδων, Ευθύγραμμα Γραφήματα, Καμπύλες Προόδου (καμπύλες S), Πίνακες Προγραμματισμού, Πολύχρωμα Σαμάρια, Γραμμές Ισορροπίας, η μέθοδος GERT). Μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης (Βασικές έννοιες, μέθοδος CPM, μέθοδος MPM, μέθοδος PERT). Ειδικά θέματα δικτυωτής ανάλυσης (Συμπύκνωση δικτυωτού γραφήματος, σχέση μεταξύ των μεθόδων προγραμματισμού & ελέγχου έργων). Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής (προγραμματισμός με περιορισμούς χρόνου, προγραμματισμός με περιορισμούς μέσων παραγωγής). Κόστος έργων και οικονομικός προγραμματισμός (Βασικές έννοιες, επίπεδο ακρίβειας, παράγοντες επηρεασμού του κόστους, ανάλυση έργου σε επίπεδα ελέγχου (PBS, WBS, OBS), Συμβατικά τεύχη και κόστος, Συμβατικό κόστος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (ΠΚΤΝΜΕ, αναθεώρηση, ΑΠΕ, λογαριασμός), Οικονομικός προγραμματισμός έργου, επιτάχυνση δικτυωτού γραφήματος. Έλεγχος έργων (στοιχεία ελέγχου έργων, έλεγχος οικονομικής και χρονικής προόδου). Διαχείριση της ποιότητας (ορισμοί, ποιότητα τεχνικού έργου, στάδια εξέλιξης, βασικές έννοιες για τη διασφάλιση και τη διαχείριση της ποιότητας, το πρότυπο ISO 9000:2000, το κόστος της ποιότητας). Διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας στα τεχνικά έργα (Εισαγωγή στην ασφάλεια τεχνικών έργων, ασφάλεια και υγεία εργασίας, ασφάλεια και υγεία εργασίας σε κατασκευαστικές δραστηριότητες).

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

  1. Διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων-επιλογή των διαδικασιών
  2. Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

2.1 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων

2.2 Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση

3.Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (για τις θέσεις αποκλειστικά με πτυχίο Στατιστικής), ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (για τις θέσεις αποκλειστικά με πτυχίο Στατιστικής)
Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής.

Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση έμμεσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό.

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.

Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.

Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

Στατιστικές μονάδες. Στατιστικά γνωρίσματα και Μεταβλητές. Κατανομές συχνοτήτων. Απόλυτη και σχετική συχνότητα. Ιστογράμματα. Αθροιστικές κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης. Μέτρα απόκλισης. Άλλες παράμετροι κατανομών συχνοτήτων. Παράμετροι κατανομών. Κοινές κατανομές και διάφορες προτάσεις γύρω από τη μέση τιμή και διακύμανση. Έλεγχος Υποθέσεων. Τυπικές Στατιστικές Μέθοδοι Ελέγχου Υποθέσεων. Παραμετρικοί – Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης. Συσχέτιση. Θεωρία Πιθανοτήτων. Παλινδρόμηση.

yourstudy-community yourstudy-community