ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 - yourstudy-community

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

Εκδόθηκε και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2022 (Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κατά του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση antirisi@asep.gr .

03) ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 1Γ 2022

Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες για τα νέα πακέτα σημειώσεων