Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - yourstudy-community

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Γενικές Οδηγίες για το Διαγωνισμό 2Γ/2022

 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε.

Οι εξετάσεις αναμένεται να γίνουν 4 Μαρτίου.

Προετοιμάσου επιλέγοντας το καλύτερο πακέτο για τις ανάγκες σου.   Περισσότερες Πληροφορίες

Ζητήστε ένα δείγμα από τα πακέτα προετοιμασίας!    ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Λάβετε τεστ προσομοίωσης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα αποτελέσματα θα λάβετε εξειδικευμένη καθοδήγηση για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για εσάς.    Συμμετοχή σε τεστ προσομοίωσης!

 

 

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

Προβλέπονται ποσοστά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών ορίζεται στην προκήρυξη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης
θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
Οι  θέσεις αφορούν ειδικότητες Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε. και ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα είναι διαθέσιμος με την ανακοίνωση του τελικού Φ.Ε.Κ.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:
α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ και η δοκιμασία της περ. β’ διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν και τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά είναι διαθέσιμα στο αρχείο που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τρόπος Βαθμολόγησης

Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 55 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον
συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση αυτή τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζονται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο κάθε στάδιο του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο.

Μαθήματα Προετοιμασίας για το Γραπτό Διαγωνισμό

Πακέτα Μαθημάτων

Πακέτο Μαθημάτων A: Μαθήματα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Η σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείται ως προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας. 
Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή γίνετε σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. 

Το κόστος των μαθημάτων είναι 920 ευρώ και η εξόφληση πραγματοποιείται σε 3 δόσεις. Όταν η εξόφληση πραγματοποιείται εφάπαξ γίνεται έκπτωση 10%.

 

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή

Πατήστε Εδώ

Πακέτο Μαθημάτων Β: Μαθήματα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί τη σύγχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή.

Το κόστος του πακέτου είναι 450 ευρώ.

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή

Πατήστε Εδώ

Πακέτο Μαθημάτων Γ: Σημειώσεις Προετοιμασίας

Το κόστος του πακέτου είναι 300 ευρώ.

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή

Πατήστε Εδώ

yourstudy-community yourstudy-community