Γραπτός Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Δικαίωμα συμμετοχής - yourstudy-community

Γραπτός Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Δικαίωμα συμμετοχής

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής (Π.Ε., Τ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία προετοιμασίας.

Τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά και οι κλάδοι μπορούν να απασχοληθούν αναφέρονται στο παρακάτω αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Η τελική προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την προκήρυξη είναι ότι τελικά δεν θα συμμετάσχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του Μάρτη. 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν αρχικά σε κοινά μαθήματα (Τεστ Γενικών Δεξιοτήτων, Αριθμητικός Συλλογισμός, Γλωσσικός Συλλογισμός και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα). 

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό πραγματοποιούνται προγράμματα προετοιμασίας εξ αποστάσεως με διαθέσιμο υλικό για την κάλυψη όλης της ύλης και την πλήρη προετοιμασία. 

Περισσότερες Πληροφορίες