Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα: Μέχρι σήμερα το βράδυ οι αιτήσεις! - yourstudy-community

Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα: Μέχρι σήμερα το βράδυ οι αιτήσεις!

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την κάλυψη, μέσω αξιολόγησης και επιλογής, 46 θέσεων εισαγωγικού επιπέδου πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (4ετής φοίτησης) εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου Καταστημάτων της, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση κατά Κατάστημα και αριθμό θέσεων:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (4ετούς φοίτησης) ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο.
 2. Να έχουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση).
 3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψηφίους).

Τα παρακάτω προσόντα θα συνεκτιμηθούν θετικά κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων:

 1. Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης, Marketing ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 2. Άριστη γνώση MS Office / ψηφιακές δεξιότητες.
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C2).
 4. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
 5. Επικοινωνιακές ικανότητες, δεξιότητες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατείας.
 6. Προϋπηρεσία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ή σε άλλες Τράπεζες.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας σε μορφή pdf:

 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο,
 • τίτλους σπουδών πτυχίου και τυχόν δικαιολογητικά νόμιμα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών στην περίπτωση πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής
 • τίτλο σπουδών πτυχίου αγγλικής γλώσσας,
 • Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr) η οποία, θα δηλώνει τη δέσμευση περί 7ετούς κατ’ ελάχιστον απασχόλησής τους στο Κατάστημα που θα τοποθετηθούν, εφόσον πρόκειται για επαρχία, ή στην Περιφέρεια Αττικής, εφόσον  πρόκειται να τοποθετηθεί σε Κατάστημα της Αττικής, εκτός εάν προκύψουν διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες από πλευράς της Τράπεζας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 14.07.2023 έως και 28.07.2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων ICAP People Solutions (στο εξής θα ορίζεται ως «Εξωτερικός Σύμβουλος»), η οποία διαθέτει πολυετή εξειδίκευση στην Επιλογή Προσωπικού. Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα περιλαμβάνει:

 • διαδοχικά tests γενικών γνώσεων, αριθμητικού, γλωσσικού συλλογισμού και επάρκειας στην αγγλική γλώσσα, συνεκτιμώντας την κάλυψη τυπικών προϋποθέσεων και επιθυμητών προσόντων,
 • test/προφίλ προσωπικότητας.

Για να υποβάλλετε αίιτηση ακολουθήστε το παρακάτω link.

Υποβολή Αίτησης

Προετοιμαστείτε κατάλληλα με τα πακέτα προετοιμασίας μας

Πακέτα προεετοιμασίας

yourstudy-community yourstudy-community