Στατιστική ΑΣΟΕΕ-Κατατακτήριες Εξετάσεις - yourstudy-community

Στατιστική ΑΣΟΕΕ-Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται σε πτυχιούχους, οι οποίοι πιο κατασταλαγμένα επιδιώκουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ένα νέο αντικείμενο σπουδών.

Γιατί κάποιος να επιλέξει να δώσει κατατακτήριες ή γενικά να σπουδάσει στατιστική; Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι η επαγγελματική αποκατάσταση που μπορεί να προσφέρει. Οι στατιστικοί αξιοποιούνται για την επεξεργασία και ανάλυση, με τη χρήση στατιστικών πακέτων, οικονομικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών, μετεωρολογικών, ιατρικών, βιολογικών, γενετικών και άλλων δεδομένων για την εξαγωγή καθοριστικών συμπερασμάτων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, της παραγωγής, της φαρμακοβιομηχανίας, της γενετικής, της οικονομικής επιστήμης, της ιατρικής κ.ά.  Επιπλέον, οι απόφοιτοι του στατιστικού τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως αναλογιστές. Οι αναλογιστές ασχολούνται κυρίως με την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με αβέβαια μελλοντικά γεγονότα όπως είναι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος προβλέπονται εξετάσεις που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. Τέλος, πολλοί απόφοιτοι του τμήματος στατιστικής απασχολούνται και ως  χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα.

ακτήριων Εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν ανακοινωθεί θα εξής:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 τ.Β΄), το  ποσοστό των κατατασσόμενων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Η Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 9η/2022-23/25.04.2023), λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4485/2017 (Α΄ 114), αποφασίζει, ομόφωνα, όπως οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-’24, γίνουν με γραπτές εξετάσεις, στα παρακάτω μαθήματα:

  • Πιθανότητες I
  • Γραμμική Άλγεβρα Ι
  • Μαθηματικός Λογισμός Ι

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα ορίζεται κατόπιν αιτήματος του επιτυχόντος και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα κατάταξης, η κατάταξη του πτυχιούχου γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους, καθώς τα ανωτέρω μαθήματα αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό μπορείτε να παρακολουθήσετε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καλύπτει πλήρως την ύλη και παρέχει πλήρες πακέτο σημειώσεων και λυμένων παλιών θεμάτων. 

Μάθετε Περισσότερα : Μαθήματα Προετοιμασίας